Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de overheid en ondernemingen/burger centraal. Het bestuursrecht geeft de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten (bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een subsidie). Het bestuursrecht geeft echter ook regels die burgers en ondernemingen moeten beschermen tegen besluiten van bestuursorganen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de belangrijkste wettelijke regels vermeld. De Awb vermeldt bijvoorbeeld hoe een besluit moet worden voorbereid, hoe het moet worden bekendgemaakt en binnen welke termijn een besluit genomen moet worden. Dit is wat bestuursrecht heel in het kort inhoudt.

 

 

Als je het als burger of als belanghebbende niet eens bent met een overheidsbesluit kun je daartegen bezwaar en zonodig beroep aantekenen. Ook kan het in spoedeisende gevallen zinvol zijn om een voorlopige voorziening aan te vragen. Dit gedeelte van het bestuursrecht wordt het bestuursprocesrecht genoemd.

 

Het bestuursrecht is met zijn vele wetten, beleidsregels, verordeningen, regelingen en besluiten een veelomvattend en complex rechtsgebied.

 

CKH beschikt over de kennis en kunde om u als bestuursorgaan of als burger juridisch bij te staan.