Algemene voorwaarden

 1. CKH (Carlijn Kalff-Hentenaar) is een eenmanszaak gevestigd te Haarlem. CKH is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34309539.   
 2. CKH is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle werkzaamheden en opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) verricht of te verrichten door of namens CKH en alle rechtsverhoudingen met derden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is nadrukkelijk uitgesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door CKH bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op de Algemene Voorwaarden doen.   
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CKH, ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.   
 4. Indien in verband met de aan CKH opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal CKH bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. CKH is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden. CKH heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.   
 5. Iedere aansprakelijkheid van CKH is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge van deze verzekering toepasselijke eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van CKH komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000 euro.   
 6. Alle aanspraken van opdrachtgever en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij CKH binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.   
 7. Behoudens grove opzet of grove schuld aan de zijde van CKH, vrijwaart de opdrachtgever CKH voor, en zal de opdrachtgever CKH schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op CKH heeft en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden verricht of te verrichten door CKH voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van opdrachtgever aan CKH. De opdrachtgever zal aan CKH alle door haar in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.   
 8. Indien door of bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor CKH aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico.   
 9. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan CKH honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan CKH een vergoeding voor vaste kantoorkosten, die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld, verschuldigd alsmede gemaakte kosten (zoals o.a. reiskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, koerierkosten, vertaalkosten). De bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.    
 10. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 11. Op de rechtsverhouding tussen CKH en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
 12. De bepalingen en voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve alle personen die voor CKH werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, of derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.